top of page

DECÀLEG

Descobreix les bases del nostre ideari

Decàleg: Texto
Decàleg: Lista

ENCAIX TERRITORIAL

Els joves catalanistes defensem una relació entre Catalunya i Espanya que es basi en la bilateralitat, la lleialtat institucional, el respecte a l’Estat de Dret i el principi de subsidiarietat, amb un autogovern fort.


La nostra aposta és l’establiment d’un nou marc polític que es fonamenti en l’exercici compartit de la sobirania per al bon govern de Catalunya i Espanya i el trasllat de la presa de decisions de l’Estat a Catalunya, un pacte fiscal, la definició explícita del marc competencial, la consolidació de les nostres institucions polítiques i jurídiques i un enfortiment del nostre rol a la Unió Europea i al món.


Els joves catalanistes defensem que aquest nou marc polític sigui fruit del pacte, votat per tots els catalans i disposi d’empara constitucional, a través de la inclusió del mateix a mode de Disposició Addicional a la Constitució, guia a partir de la qual construir la societat catalana de les futures generacions.


Catalunya ha de començar a assumir un paper constructiu en la bona governança d’Espanya i Europa si vol assolir majors quotes de benestar i tenir veu pròpia en qüestions tan importants com, per exemple, el repartiment del fons europeu de recuperació (Next Generation EU).

Decàleg: Texto

RECONSTRUCCIÓ ECONÒMICA

Catalunya ha de superar l’actual situació de decadència econòmica per erigir-se com a motor econòmic del sud d’Europa i el Mediterrani.

La situació econòmica de Catalunya, especialment com a conseqüència de la pandèmia, es troba molt allunyada del que ha estat durant les últimes dècades i del que ha d’aspirar a ser durant les properes: un pol d’oportunitats, d’estabilitat jurídica i sectors productius d’alt valor afegit. És per això que apostem per superar l’actual clima d’inseguretat jurídica i d’asfíxia fiscal, el qual, juntament amb la degradació del respecte a la propietat privada, genera un entorn desfavorable per al creixement econòmic.


Els joves catalanistes defensem que Catalunya només tornarà a ser un referent arreu mitjançant el reforç de les empreses i el rol dels emprenedors, autònoms i treballadors com a motor de l’economia. La baixa fiscalitat, el foment de l’emprenedoria jove, els sectors productius d’alt valor afegit i la indústria han de deixar de ser punts buits als programes dels partits per tornar a ser els fonaments del potencial econòmic català.


Defensem que els sectors més malmesos per les conseqüències de la pandèmia, com el comerç, l’hostaleria i el turisme, potenciïn el seu valor afegit a través de facilitats fiscals que compensin les greus pèrdues patides.

El creixement econòmic també ha de servir, mitjançant les oportunes polítiques redistributives i l’estat del benestar, per combatre la pobresa i aturar la progressiva pauperització de les classes mitjanes catalanes.

Decàleg: Texto

OCUPACIÓ

Catalunya no pot permetre’s que l’atur, especialment entre els joves, segueixi sent a dia d’avui un problema estructural. Perseguim la plena ocupació de qualitat a Catalunya, partint de la base que l’ocupació és la millor política contra la pobresa i l’exclusió social i el treball és una de les més importants vies de realització personal.


Els joves catalanistes apostem per fomentar les polítiques actives d’ocupació, basades des d’una perspectiva formativa, en l’assoliment del talent acadèmic, el reforçament del prestigi i l’empleabilitat de qualitat de la formació professional, i els programes de reciclatge laboral.


Defensem que la seguretat jurídica i la flexibilitat contractual, combinada amb la qualitat dels llocs de treball i els incentius fiscals a la contractació són punts cabdals a l’hora de fomentar l’objectiu de la plena ocupació a Catalunya i la lluita contra la temporalitat.


Cal posar remei a la gran dualitat existent al mercat laboral i que tant perjudica als joves entre contractació temporal i fixa. Per això, defensem l’establiment d’un tipus de contracte únic de treball.

Decàleg: Texto

ENSENYAMENT

Catalunya ha de reivindicar el propi model educatiu com a exemple d’èxit. Cal reforçar el model d’escola catalana i adaptar-lo als nous reptes del segle XXI.


Els joves catalanistes defensem que l’escola pública és un dels eixos principals de la política educativa del país i ha de ser un àmbit central dels esforços i recursos en la cerca de la qualitat, la competitivitat, el talent i la promoció de la igualtat d’oportunitats (sobretot en el cas de l’educació infantil, negligida per l’administració i central en l’assoliment d’una major igualtat d’oportunitats).


Al mateix temps defensem la llibertat d’elecció de centres dels pares en el marc d’un sistema d’escoles concertades de qualitat i a l’abast de tothom, amb la introducció del xec escolar.


Reivindiquem el model lingüístic de l’escola catalana i apostem per un reforçament del nivell d’anglès i altres llengües. Defensem que els estudiants catalans estableixin llaços amb l’entorn global a través d’un programa d’intercanvis amb escoles i instituts espanyols i europeus


Apostem per una formació professional de prestigi, altament tecnificada i ben connectada amb l’entorn laboral. Tot plegat ha de ser garantia que els professionals tècnics del nostre país tenen una bona formació i llocs de treball de qualitat, al servei de les necessitats del segle XXI.


Resulta essencial repensar el model universitari català d’acord amb la funció social que volem que jugui, parant especial atenció en la qualitat docent, el retorn econòmic de la investigació i recerca i la capacitació tan cívica com professional que ara mateix donen els estudis universitaris.


També és urgent la despolitització dels òrgans de govern universitaris i combatre el sectarisme ideològic de bona part de la comunitat universitària, perquè les Universitats tornin a ser institucions obertes al coneixement i al pluralisme ideològic.

Decàleg: Texto

HABITATGE

Els joves som els principals perjudicats a l’hora d’emancipar-nos pel difícil accés al mercat de l’habitatge. Les dificultats dels joves per emancipar-se acaben comportant una limitació molt important en la construcció de determinats plans de vida i afecten, també, en la disminució de la taxa de natalitat.


Defensem que la propietat privada és, en totes les seves dimensions, un dels pilars fonamentals de la nostra democràcia i garantia d’un accés lliure al mercat de lloguer.


Els joves catalanistes defensem que, garant de drets i llibertats, l’habitatge assegura a l’individu un espai personal, lliure d’ingerències on desenvolupar el seu projecte vital com consideri més oportú.


Apostem perquè sigui responsabilitat de l’administració garantir-ne la seva inviolabilitat, adquirint un compromís decidit contra l’ocupació il·legal i procurant facilitar-ne l’accés amb polítiques de demostrada efectivitat, com la construcció de parcs d’habitatge públic i l’incentiu de la iniciativa privada a través de facilitats fiscals, com la supressió de l’ITP.


Ens oposem a l’aplicació de mesures de constatat fracàs com la regulació dels preus dels lloguers, la qual s’ha demostrat en incomptables ocasions totalment contraproduent, dificultant en última instància encara més l’accés de la ciutadania en general i els joves en especial a un habitatge.

Decàleg: Texto

FISCALITAT I BON GOVERN

Catalunya fa masses anys que és sinònim de fiscalitat asfixiant i desgovern. Cal fer una volta de pàgina i dotar-nos de les eines necessàries per tornar a ser competitius i referents a escala global


Els joves catalanistes apostem per una baixa fiscalitat que permeti que Catalunya sigui atractiva i competitiva per a la generació d’activitat econòmica i empresarial, principal agent de l’economia catalana.


Un clima fiscal raonable, el qual asseguri un bon finançament dels serveis públics a través de la col·laboració público-privada, també beneficia les famílies i la seva capacitat de consum. Cal revertir la doble imposició que patim els catalans implementant una bonificació al 100% dels impostos de successions i patrimoni i la revisió i/o eliminació de gran part de la resta de tributs propis de la Generalitat.


Defensem que el bon govern només és possible amb eines com la transparència, el retiment de comptes, l’eficàcia en els processos, la digitalització de l’administració i la burocràcia àgil. Apostem per la pràctica d’auditories internes i externes per tal d’assegurar la transparència institucional i evitar la corrupció.

Decàleg: Texto

SALUT

La pandèmia de la Covid-19 ha colpejat fortament Catalunya, deixant al descobert les mancances que presenta el nostre sistema sanitari.


Els joves catalanistes apostem per un sistema sanitari a l’avantguarda de les cures, que faci bandera de la seva qualitat i criteris de transparència. Només és possible aconseguir una gestió eficient i que sigui capaç d’oferir una atenció al pacient de qualitat amb un model transparent i que reti comptes, permetent així una millora d’aquelles àrees que presentin carències més importants.


Apostem pel model de col·laboració público-privada, el qual garanteixi que tota la ciutadania pugui accedir a una atenció sanitària de qualitat. Fem una crida a potenciar l’atenció primària, el primer punt d’accés al sistema sanitari públic, la promoció d’hàbits de vida saludables, com a millor manera de prevenir futures malalties, i el reforçament de les unitats dedicades a les malalties mentals.

Decàleg: Texto

TRANSICIÓ ECOLÒGICA I COHESIÓ TERRITORIAL

La crisi climàtica és sens dubte un dels principals reptes als quals s’enfronta Catalunya i el món. No ens resignem a que Catalunya es trobi a la cua dels territoris de l’Estat en l’abastiment i producció d'energies renovables. Cal adoptar mesures per a l’adaptació sostenible dels processos productius i la cohesió territorial, posant Catalunya a l’avantguarda de la transició ecològica.


Els joves catalanistes apostem per una transició ecològica eficaç per fer front a l'amenaça del canvi climàtic. Defensem la implementació de polítiques ecològiques valentes i desenvolupades amb una visió de país, sostenibilitat financera i d'equilibri territorial. Proposem reduir la pressió fiscal per aquells que utilitzin vehicles elèctrics, aprofundir en l’electrificació del parc mòbil potenciant el sector de l’automòbil català, així com l’establiment de facilitats fiscals i administratives a les empreses i particulars que apostin per l’abastiment sostenible d’energia


Advoquem perquè el camp català prengui un paper destacat en la lluita contra en canvi climàtic a través d’unes explotacions agrícoles, ramaderes i forestals que desenvolupin una producció ecològica, una eficient gestió de l’aigua i l’ús d’energies renovables.


Apostem perquè tota Catalunya estigui interconnectada, amb el manteniment d’unes bones infraestructures, una eficient xarxa elèctrica i l’abastiment de fibra òptica a tot el país, fent de l’accés a Internet un dret, afavorint l’escurçament de les distàncies entre el camp i la ciutat i la generació d’oportunitats arreu del territori. Apostem per revertir el despoblament de la Catalunya rural a través de polítiques actives de dinamització territorial.

Decàleg: Texto

LLENGUA I CULTURA

Catalunya disposa d’una riquesa lingüística de la qual se n’ha de sentir orgullosa. Juntament amb el català, la nostra llengua pròpia, hi conviu el castellà, l'aranès, llengua pròpia a l’Aran, i la resta de llengües que es parlen al nostre país. Els joves catalanistes volem preservar i enriquir aquest patrimoni lingüístic.


A nivell cultural, som conscients que el nostre sector cultural és altament dependent del finançament provinent de fons públics. Per això, apostem per una cultura oberta, lliure i cosmopolita, a través de la introducció d’una legislació en matèria de mecenatge que el fomenti a través de facilitats fiscals.


Defensem la independència i la pluralitat dels mitjans de comunicació catalans a través d’un control rigorós per part del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el funcionament del qual ha de tenir com a referència la BBC.


La nostra aspiració és que Catalunya compti amb una societat civil forta i autònoma respecte el finançament públic i l’Estat, amb ciutadans amb un elevat sentit de la responsabilitat cívica i compromesos directament amb l’avenç cultural i per tant econòmic, social i polític del país.

Decàleg: Texto

LLEI ELECTORAL PRÒPIA

Catalunya és l’únic territori d’Espanya sense llei electoral pròpia per a l’elecció dels nostres representants al Parlament, aplicant per defecte la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG). En conseqüència, milions d’electors pateixen greuges comparatius entre circumscripcions pel que fa a la proporcionalitat en la traducció de vots a escons.

Els joves catalanistes considerem que ha arribat l’hora de reparar aquest error històric i dotar Catalunya d’una legislació electoral pròpia.

Apostem perquè la Llei Electoral de Catalunya combini els principis de proporcionalitat i territorialitat, consolidant les vuit vegueries i l’Aran com a circumscripcions.

Decàleg: Texto

IGUALTAT

Catalunya ha de promoure el respecte i evitar discriminacions per raó de religió o conviccions, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per qualsevol altra condició social o personal.


Els joves catalanistes defensem que cal abordar la problemàtica de la violència que pateixen les dones de manera transversal en totes les polítiques públiques, posant especial atenció en l’acompanyament i atenció de les víctimes i en la formació i sensibilització cap a nois i noies joves cap al respecte i la igualtat.

Decàleg: Texto
bottom of page